Rhaglen 2018

Dydd Iau 28 Mehefin

6.30pm – 9pm “Fish Chips and Poetry Please” yng Nghaban Pysgod Sblash
Perfformiadau meic agored gan ysgrifenwyr ysbrydoledig ac eign feirdd

Dydd Gwener 29 Mehefin

LLAWN 10.30am – 12 ganol dydd “A walk with Ronald and Elsi – poetical and botanical”

A WALK WITH RONALD & ELSI : POETICAL AND BOTANICAL taith dywys o amgylch Sarn Plas, eu cartref gwyliau ac ar ôl ymddeol, drwy goetir yn edrych dros y môr. Gwrando ar y farddoniaeth sydd wedi’i hysbrydoli gan y lle a’r tirwedd. Edrych ar y blodau gwyllt a ysbrydolodd ei lluniau.

2pm – 3.30pm “The Poetic Astronaut of God-Space”
gyda Daniel K Westover, Tennessee.  Awdur RS Thomas A Stylistic Biography

Trafodaeth o arddull farddonol R S Thomas yng ngoleuni’r dylanwadau allweddol arno, yn gynnar ac yn hwyr. Sut y datblygodd bardd hwyrfrydig a gychwynnodd fel ‘llên-leidr diniwed’ yn un o arddullwyr barddonol mwyaf blaengar ac arbrofol ei genhedlaeth? Pwy ddylanwadodd arno? Ble y canfu’r modelau i allu cyfleu cenedlaetholdeb cymhleth mewn barddoniaeth? Ac i ble, o’r diwedd, y trodd y teithiwr barddonol hwn yng ngofod Duw ar ôl treiddio y tu hwnt i ymylon y tirlun barddonol a chanfod nad oedd y mapiau presennol yn ddigon da?

LLAWN 8pm – 9.15pm “Stations to the Untenanted Cross – A Pilgrimage to Nowhere”
Myfyrdod barddonol yn Eglwys Sant Hywyn

STATIONS: PILGRIMAGE TO THE UNTENANTED CROSS myfyrdod drwy farddoniaeth wrth olau cannwyll gyda’i wreiddiau yn nhraddodiad y Pasg. Symud dros y tir sanctaidd, cysylltu geiriau R S Thomas gyda’r nodweddion eiconig y tu mewn i’r man pererindota hynafol, lle cafodd ei ysbrydoli i ysgrifennu “Here on my knees in the stone church, that is full only of the silent congregations of shadows and the sea’s sound…”

8pm – 9pm “Ah Iago, my friend”  ym  Mhorth y Swnt
Glyn Edwards, Gogledd Cymru.

“AH IAGO, MY FRIEND” yn ei gasgliad o farddoniaeth sydd ar fin ei gyhoeddi, mae Glyn Edwards yn rhoi llais i aelodau mud llenyddiaeth. Bydd yn rhannu sut y treuliodd ugain mlynedd ar dri chyfandir yn canfod llais lledrithiol Iago Prydderch yn y dwsinau o gerddi yr oedd R S Thomas wedi’u cysegru iddo. Bydd y gynulleidfa’n cael ei hannog i rannu eu hoff gerddi gan R S Thomas neu ddarllen unrhyw gerdd a nyddwyd gartref sydd wedi’i hysbrydoli gan ei waith. Yn ei swydd fel ymddiriedolwr Gwobr Terry Hetherington, bydd Glyn hefyd yn trafod sut y gall ysgrifenwyr newydd Cymru ddechrau gwneud eu marc ar lenyddiaeth eu gwlad.

Dydd Sadwrn 30 Mehefin

10.30am – 12 noon “A strange feeling: Face to Face with Botticelli”
John McEllhenney, Pennsylvania, hanes taith Elsi Eldridge i’r Eidal ym 1934

Nid ynys yw artist: mae’n rhan o gyfandir o gelf, hyd yn oed os, fel yn achos Mildred Elsie Eldridge, ei bod yn mynnu gweithio, fel y dywedodd, “ar ei phen ei hun”. Mae’r cyflwyniad hwn yn gosod Eldridge ar dir mawr celfyddyd, yn nhraddodiad Rhamantaidd Prydain gyda William Blake, Samuel Palmer a’u dilynwyr yn yr 20fed ganrif megis Paul Nash ac Eric Ravilious. Bu’n astudio eu gwaith yn y blynyddoedd cyn 1934 pan enillodd ysgoloriaeth deithio y Coleg Celf Brenhinol a’i galluogodd i ymweld â’r Eidal i weld â’i llygaid ei hunan waith meistri megis Giotto, Donatello, Botticelli, a Michelangelo. Faint o ysbrydoliaeth oedd hynny iddi?

2pm – 3.30pm  “Chameleon Poet”
Sam Perry, Prifysgol Hull.  Y beirdd a ysbrydolodd y bardd

Bydd sgwrs Dr Perry’n ystyried perthynas R S Thomas gyda’r canon llenyddiaeth Saesneg. Bydd yn taflu goleuni ar sut yr oedd wedi gwirioni’n ifanc ar gynnwys Golden Treasury Palgrave, ar ei barch bythol at y Rhamantwyr, ar sut yr oedd yn cael ei ddenu gan ffigurau penodol fel Tennyson, Hardy, Yeats ac Edward Thomas ac ar y drafodaeth greadigol yr oedd wedi’i sefydlu gyda chyfoedion amlwg fel Philip Larkin, Geoffrey Hill a Ted Hughes.

6.30 – 7.30 Cinio Bwffe am ddim ym Mhorth y Swnt i aelodau’r Gymdeithas

8.pm – 9pm Cyngerdd gan Gôr Meibion Carnguwch yn Eglwys Sant Hywyn
MWY NAG UN BARDD YN ABERDARON: TEYRNGED I JOHN MORRIS GAN RS THOMAS AC ERAILL.

Yn ogystal â repertoire o ganeuon cyfarwydd Cymru, bydd y cyngerdd hwn yn dwyn i gof farwolaeth drasig John Morris, Prifathro ysgol y pentref, a’i ddisgybl David Alun ym 1977, ac yn dwyn i gof hefyd y llawenydd yn ei farddoniaeth, wedi’i osod i gerddoriaeth, yn cofnodi’r bobl, y lleoedd a’r digwyddiadau o gwmpas Aberdaron dros hanner can mlynedd yn ôl.

Dydd Sul 1 Gorffennaf

11.00am – 12.00pm Gwasanaeth yr Ewcharist, Cadeirlan Bangor
Yr Esgob Andy John a chyn Archesgob Cymru Barry Morgan

12.30pm – 2pm Cinio Byffe yng Nghanolfan y Celfyddydau Pontio taith gerdded 3 munud o’r Gadeirlan

2.30pm – 3.30pm “RS Thomas for a new Generation” Cadeirlan Bangor

Y perfformiad cyntaf yn y byd o waith cerddorfaol Ellen Davies ‘Pilgrimages’ yn cael ei berfformio gan Ensemble Cymru gydag Anne Denholm, y Delynores Frenhinol. Cyfansoddiad cerddorfaol wedi’i ysbrydoli gan dair o gerddi RS Thomas a thirwedd penrhyn Llŷn. Mae’n cynnwys seinlun o’r môr a’r glannau – yn dod â Llŷn i Fangor.

Owen Lowery – The Poet Prevails – wedi’i ysbrydoli gan RS Thomas. Yn perfformio’i waith ei hun “A visit from the ogre”, er gwaethaf y ffaith ei fod wedi’i barlysu o’r ysgwyddau i lawr sy’n ei orfodi i ddefnyddio peiriant anadlu. [Mae rhagor o wybodaeth ar y dudalen Cyflwynwyr]

Perfformiad cyntaf o ‘The Other’ wedi’i osod i gerddoriaeth gan Robert L Moran o Philadelphia.

Gosber gan Gôr y Gadeirlan o dan arweiniad Paul Booth gydag Ensemble Cymru